จำนวนคำร้อง   36   คำร้อง          จำนวนที่ซ่อมรวม     160    จุด
 ชื่อ-กลุล วัน:เวลา  หมู่บ้าน  หัวข้อคำร้อง  จำนวนจุด  สถานะดำเนินการ
นายยุทธภูมิ  สิทธิราช 2022-10-20 / 09:59 บ้านอ้อมกอ ไฟฟ้าแสงสว่าง
12
ดำเนินการเสร็จสิ้น
นายวัชระ  ไผ่ล้อมทำเล 2022-10-19 / 09:58 บ้านศรีเจริญ ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง
2
ดำเนินการเสร็จสิ้น
นายจำนงค์  สว่า 2022-10-18 / 10:26 บ้านดงดารา ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง
4
ดำเนินการเสร็จสิ้น
นายจำนงค์  โกสีห์ 2022-09-27 / 09.30 บ้านเดชอุดม ขอความอนุเคราะห์ ตัดกิ่งไม้
1
ดำเนินการเสร็จสิ้น
นางรำเพ็ญ  ทองบ่อ 2022-09-27 / 13:22 บ้านโนนหอม ขอความอนุเคราะห์ ตัดต้นไม้
1
ดำเนินการเสร็จสิ้น
นายไสว  วรรณโพธิ์ 2022-09-20 / 10:17 บ้านโนนศรีทอง ขอความอนุเคราะห์ ตัดต้นไม้
1
ดำเนินการเสร็จสิ้น
นายสุริยนต์  พรหมแสงใส 2022-09-01 / 10:31 บ้านอ้อมกอ ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง
7
ดำเนินการเสร็จสิ้น
นายจำนงค์  โกษี 2022-09-02 / 10:30 บ้านอ้อมกอ ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง
6
ดำเนินการเสร็จสิ้น
นายจำนงค์  สว่า 2022-09-06 / 10:28 บ้านดงดารา ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง
8
ดำเนินการเสร็จสิ้น
นายมงคล  เป้าไธสง 2022-08-19 / 09:45 บ้านศรีเจริญ ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง
5
ดำเนินการเสร็จสิ้น
นางหอมใจ  ทองก้อนเบ้า 2022-08-19 / 09:40 บ้านโคกคำไหล ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง
9
ดำเนินการเสร็จสิ้น
นางรำเพ็ญ  ทองบ่อ 2022-08-19 / 09:38 บ้านโนนหอม ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง
12
ดำเนินการเสร็จสิ้น
นางพีระพรรณ  อังคะปาน 2022-08-19 / 09:35 บ้านอ้อมกอ ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง
4
ดำเนินการเสร็จสิ้น
นายยุทธภูมิ  สิทธิราช 2022-08-18 / 09:32 บ้านอ้อมกอ ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง
8
ดำเนินการเสร็จสิ้น
นายจำนงค์  โกษี 2022-08-18 / 09:30 บ้านเดชอุดม ไฟฟ้าแสงสว่าง
5
ดำเนินการเสร็จสิ้น
นายจำนงค์  สว่า 2022-08-17 / 09:28 บ้านอ้อมกอ ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง
7
ดำเนินการเสร็จสิ้น
นายเกียรติศักดิ์  แก้วเกิด 2022-08-16 / 09:25 บ้านไผ่ล้อม ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง
6
ดำเนินการเสร็จสิ้น
นายอนุวัฒน์  เสนาเจริญ 2022-08-15 / 09:24 บ้านโนนสมบัติ ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง
11
ดำเนินการเสร็จสิ้น
นางวิไล  มนตรีพิทักษ์ 2022-08-04 / 09:03 บ้านอ้อมกอ ขอความอนุเคราะห์ ตัดต้นไม้
1
ดำเนินการเสร็จสิ้น
นายจำนงค์  สว่า 2022-07-26 / 10:28 บ้านดงดารา ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง
6
ดำเนินการเสร็จสิ้น
นายเกีรติศักดิ์  แก้วเกิด 2022-06-30 / 09:28 บ้านไผ่ล้อม ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง
2
ดำเนินการเสร็จสิ้น
นายจำนงค์  สว่า 2022-06-28 / 11:12 บ้านดงดารา ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง
2
ดำเนินการเสร็จสิ้น
นางพีระพรรณ์  อังคะปาน 2022-06-27 / 10:15 บ้านอ้อมกอ ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง
2
ดำเนินการเสร็จสิ้น
นายอนุวัฒน์  เสนาเจริญ 2022-06-24 / 10:35 บ้านศรีเจริญ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
2
ดำเนินการเสร็จสิ้น
นายจำนงค์  โกสีห์ 2022-06-23 / 10:34 บ้านเดชอุดม ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง
2
ดำเนินการเสร็จสิ้น
นายอนุวัฒน์  เสนาเจริญ 2022-06-23 / 09:50 บ้านโนนสมบัติ ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง
3
ดำเนินการเสร็จสิ้น
นายสุริยนต์  พรมแสงใส 2022-06-20 / 09:34 บ้านอ้อมกอ ซ่อมไฟฟ้าแสงส่าง
7
ดำเนินการเสร็จสิ้น
นายอนุวัตร  เสนาเจริญ 2022-06-10 / 08:35 บ้านอ้อมกอ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
4
ดำเนินการเสร็จสิ้น
นายนายอนุวัตร   เสนาเจริญ 2022-06-09 / 09:08 บ้านอ้อมกอ ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ม.7
8
ดำเนินการเสร็จสิ้น
นายจำนงค์  สว่า 2022-05-31 / 15:12 บ้านดงดารา ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ม.2
2
ดำเนินการเสร็จสิ้น
นายสุริยนตร์   พรมแสงใส 2022-05-31 / 09:33 บ้านอ้อมกอ ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ม.1
3
ดำเนินการเสร็จสิ้น
นายสุรชัย  อาจสุวรรณ 2022-05-26 / 20:5 บ้านโนนสมบูรณ์ ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้านหรือชุมชน ม 9
7
ดำเนินการเสร็จสิ้น
นายวัชระ  ไผ่ล้อมทำเล 2021-05-03 / 13:29 บ้านดงดารา ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 2
0
ดำเนินการเสร็จสิ้น
นายวัชระ  ไผ่ล้อมทำเล 2021-05-03 / 13:29 บ้านดงดารา ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 2
0
ดำเนินการเสร็จสิ้น
นายอภิชาติ  วงษาเนาว์ 2022-02-02 / 11:44 บ้านอ้อมกอ ขอใช้รถกระเช้า
0
ดำเนินการเสร็จสิ้น
นางนางลัดดา   กั้นกลางกุล 2021-05-03 / 17:27 บ้านอ้อมกอ น้ำไม่ไหล
0
ดำเนินการเสร็จสิ้น